MRU NEC SMM UPC VDA VGTU VPPT VU LFF LBF OSC VFM VTSM VKM Impuls GF