Vizija ir misija

MISIJA

Mokykla teikia kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą lietuvių kalba, užtikrinantį sėkmingą ugdytinių mokymosi tąsą, padėdama asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

VIZIJA

Mokykla – kaitai, visuomenei ir informacijai atvira institucija, kurioje saugu, gera mokytis, dirbti ir kurti.

FILOSOFIJA

Mokyklos filosofija yra grindžiama Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis: asmens vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmonių laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu.
PRIORITETAI

• Ugdymo(si) kokybės, atitinkančios dabartinius visuomenės poreikius, užtikrinimas.
• Pagalba mokiniui.
• Bendravimo bei bendradarbiavimo kultūros tobulinimas.

STRATEGINIAI TIKSLAI

• Kurti mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, siekti įgyvendinimo kokybės.
• Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.
• Stiprinti pilietiškumą bei bendravimo santykių kultūros kaitą.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI

• Kurti mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, siekti įgyvendinimo kokybės.
 Parengti pradinio ir pagrindinio ugdymo(si) vystymo 2015-2017 m. programą.
 Plėtoti mokytojų profesines mokymo pradinėse ir pagrindinėse klasėse ugdymo kokybės užtikrinimo kompetencijas.
 Įgyvendinti 1-4 ir 5-10 klasių ugdymo(si) programas.
• Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.
 Kelti mokytojų dalykines ir vertybines kompetencijas ugdymo turinio planavimo, pamokos organizavimo, mokinių pažinimo klausimais.
 Tobulinti ugdomosios veiklos formas.
 Kurti ugdomojo konsultavimo sistemą.
• Stiprinti pilietiškumą bei bendravimo santykių kultūros kaitą.
 Puoselėti mokyklos bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą.
 Tobulinti mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.
 Stiprinti sąmoningą mokinių elgesio ir drausmės kultūrą.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

2% parama mokyklai

2% Paramos sąskaitos numeris LT924010051001976182 Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190003851 Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Fabijoniškių mokykla Buveinės adresas P. Žadeikos g. 2, LT-06318, Vilnius Banko pavadinimas DNB

Partneriai/Reklama