Elgesio taisyklės

VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS MOKINIAMS

 I. BENDROJI DALIS

 1. Šis dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio ugdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Mokyklos nuostatais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, Mokymo sutartimi ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

2. Fabijoniškių mokyklos mokinys yra mokyklos bendruomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, vidaus tvarkos taisyklių.

 II. MOKINIO TEISĖS

 2. Mokinys turi teisę:

2.1. į nemokamą mokymą valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose.

2.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą.

2.3. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; apsispręsti dėl tikybos mokymosi; sudaryti su mokykla sutartį dėl ugdymo programos, esant tėvų sutikimui.

2.4. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

2.5. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.

2.6. dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka.

2.7. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.

2.8. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą.

2.9. savarankiškai mokytis ir savarankiškai laikyti bet kurios ugdymo programos: pagrindinės pasiekimų patikrinimo testus ar baigiamuosius egzaminus.

2.10. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys.

2.11. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.

2.12. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos užsiėmimuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3. Mokinys privalo:

3.1. mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo ar kitoje formaliojo švietimo sistemos mokykloje.

3.2. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis mokyklos taisyklių, demokratinių gyvenimo normų, tausoti mokyklos ir visuomenės turtą. Vykdyti mokyklos administracijos, pedagogų reikalavimus, mokyklos tarybos nutarimus.

3.3. gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas.

3.4. būti nepakantūs amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.5. sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

3.6. visi mokiniai privalo susipažinti su „Vilniaus Fabijoniškių mokyklos pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka“, „Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarka 1-4 klasėms“ ir „Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis mokiniams“.

3.7. mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki spalio 1 d. pristatyti mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus.

3.8. mokiniai mokykloje privalo turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą, jį pateikti paprašius mokyklos budėtojams, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos teritorijos – viešosios tvarkos pareigūnams.

3.9. nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, atvykęs į mokyklą po ligos tuoj pat pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą. Jei praleista daugiau kaip trys dienos – būtina pateikti gydytojo išduotą pažymą apie ligą.

3.10. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais.

3.11. drausmingai elgtis, gerbti vieni kitus, neprasivardžiuoti ir nesityčioti vieniems iš kitų.

3.12. gerbti budėtojus mokytojus, vykdyti jų nurodymus.

3.13. bent kartą dienoje pasitikrinti savo pasiekimus elektroniniame dienyne.

3.14. mokykloje vaikščioti švariais, tvarkingais rūbais. Draudžiama pamokų metu dėvėti sportinę aprangą. Visi viršutiniai drabužiai kabinami rūbinėje. Mokyklos patalpose negalima būti su kepure.

3.15. mokiniai privalo griežtai laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.

3.16. vairuojantys mokiniai, savo automobilius privalo statyti stovėjimo aikštelėje, nevažinėti po mokyklos teritoriją pertraukų metu, laikytis saugaus greičio ir atsakyti už aplinkinių saugumą.

3.17. mokiniai turi laikytis higienos reikalavimų.

3.18. išvykti į sporto varžybas, edukacines ar kitas keliones (trunkančias ilgesnį nei 3 dienų laikotarpį) galima tik mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus. Atsiskaitymus vykdyti pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą ugdymosi atsiskaitymų tvarką.

3.19. mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu tvirtina klasės auklėtojas. Išvykdamas mokytis į kitą mokyklą, mokinys privalo atnešti pažymą, kad į ją priimtas.

3.20. Pamokų metu:

3.20.1. saugoti savo darbo vietą, atsakyti už švarą ir saugoti mokyklos turtą: tausoti mokyklos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Apie pastebėtus gedimus pranešti klasės arba kabineto vadovui. Mokiniai, nerūpestingai pasielgę su mokyklos inventoriumi, knygomis, piktavališkai juos sugadinę, atsako materialiai: sutvarko mokyklos inventorių savo lėšomis arba pakeičia nauju;

3.20.2. nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;

3.20.3. po skambučio sueiti į kabinetus, užimti suoluose savo vietas ir pasiruošti pamokai (sąsiuvinius, knygas ir kitas priemones tvarkingai susidėti ant suolo krašto);

3.20.4. kiekvienai pamokai atsinešti reikalingus daiktus bei įrankius. Draudžiama atsinešti į pamokas daiktus, nesusijusius su veikla pamokose. Pašalinius daiktus mokytojai gali paimti ir grąžinti tik mokinio tėvams;

3.20.5. mokiniai, norintys ko nors mokytojo paklausti ar pasakyti, pakelia ranką;

3.20.6. kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;

3.20.7. vykdant praktinio darbo užduotis, laikytis saugumo technikos taisyklių;

3.20.8. per pamokas eiti į tualetą gali 1-4 kl. mokiniai, gavę mokytojo leidimą ir 5-10 kl.  mokiniai, turintys sveikatos sutrikimų (apie tai turi būti pateikta medicininė pažyma ir informuoti mokytojai);

3.20.9. pasibaigus pamokai mokiniai turi susitvarkyti savo darbo vietą ir, mokytojui paskelbus, kad pamoka baigta, tvarkingai išeiti iš klasės. Budėtojai turi sutvarkyti kabinetą.       

3.21. Pertraukų metu:

3.21.1. mokiniai laiką leidžia mokyklos koridoriuose, bibliotekoje, valgykloje, skaitykloje, mokyklos kiemelyje. Mokytojai leidus, klasėje pertraukų metu gali būti tik budėtojai;

3.21.2. elgtis drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų situacijų, klausyti budinčių mokytojų nurodymų, reaguoti į pastabas;

3.21.3. saugoti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti tiek žaliuosius plotus, tiek juose augančius medžius;

3.21.4. įeiti į mokytojų kambarį mokiniai gali tik esant būtinybei ir mokytojams leidus;

3.21.5. atsakingai vykdyti mokykloje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budėtojai klasėje atsako už švarą, tvarką ir pasiruošimą darbui. Budėtojai valgykloje atsako už švarą, tvarką  pertraukų metu.

 3.22. Mokyklos valgykloje:

3.22.1. elgtis kultūringai: netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, neperstatinėti valgyklos kėdžių, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų;

3.22.2. budėtojai valgykloje turi laikytis budėjimo taisyklių, aptartų klasės susirinkime.

 3.23. Pasibaigus pamokoms:

3.23.1. visi mokiniai pasiima iš drabužinės drabužius ir negaišdami išeina iš mokyklos;

3.23.2. išeiti iš mokyklos mokiniai turi ramiai ir tvarkingai: netriukšmauti, nesistumdyti.

 4 . Mokiniui draudžiama:

4.1. išeiti iš mokyklos teritorijos, nepasibaigus visoms dienos pamokoms, draudžiama, išskyrus išimtinius atvejus (pateikus tėvų paaiškinimą raštu arba gavus auklėtojos ar administracijos leidimą).

4.2. draudžiama niokoti mokyklos turtą, rašinėti ant suolų, durų, sienų, pastato.

4.3. įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų. Mokyklos patalpose ir teritorijoje griežtai draudžiama naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas chemines medžiagas.

4.4. mokyklos patalpose, jos teritorijoje ir prieigose vartoti kvaišalus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, į mokyklą vestis pašalinius asmenis.

4.5. įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, terorizmą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją ar žeidžia kitus asmenis.

4.6. į mokyklą atsinešti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas (atsinešus, už jų saugumą atsako pats mokinys).

4.7. be mokytojų leidimo imti mokytojo darbo priemones, mokyklos dokumentus, savavališkai imti mokyklos kabinetų raktus ir kitus jam nepriklausančius daiktus.

4.8. sėdėti ant palangių draudžiama.

4.9. Pamokų metu:

4.9.1. triukšmauti koridoriuose ir trukdyti mokytojui vesti pamoką. Koridoriuose ir kabinetuose per pamokas turi būti tyla; kalbėti galima tik leidus mokytojui;

4.9.2. eiti į kabinetus, kuriuose dirba kitos klasės;

4.9.3. naudotis mobiliu telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis. Jie (-os) turi būti išjungti;

4.9.4. pasakinėti, taisyti mokinių atsakymus be mokytojo leidimo ir kliudyti mokiniui atsakinėti;

4.9.5. savavališkai išeiti iš kabineto.

 III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS

 5. Mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:

 5.1. padėka – pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.

5.2. apdovanojimas mokyklos padėkos raštu.

5.3. padėka mokinio tėvams už tinkamą vaiko auklėjimą.

5.4. apdovanojimas knyga, atminimo dovanėle, išvyka ir kt.

5.5. puikiai, labai gerai besimokantys bei nusipelnę mokiniai gali būti apdovanoti edukacine ekskursija.

5.6. labiausiai mokyklą materialiai remiančios klasės mokiniai taip pat yra apdovanojami edukacine ekskursija.

6. Mokinių drausminimui gali būti taikomos tokios nuobaudos:

 6.1. mokinys, pažeidęs 3 punkte išvardintas taisykles, privalo rašyti pasiaiškinimą.

6.2. reiškiamas įspėjimas direktoriaus įsakymu.

6.3. papeikimas (už pasikartojantį mokinio elgesio taisyklių pažeidimą), pareikštas direktoriaus įsakymu.

6.4. elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje (už pastovų ir grubų mokinio pareigų neatlikimą, elgesio taisyklių pažeidimą), dalyvaujant tėvams (globėjams).

6.5. elgesio svarstymas administracijos posėdyje (už ypač grubius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus), dalyvaujant tėvams (globėjams).

6.6. įspėjimas, papeikimas yra skelbiami lentoje mokytojų kambaryje.

6.7. siūlymas mokytis kitoje mokykloje, suderinus su mokinio tėvais (globėjais), Vilniaus miesto pedagogine – psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

6.8. pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai prašant Lietuvos Respublikos vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros įstatymo pagrindais ir tvarka kelti į kitą mokyklą arba jam skirti kitą minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę.

  IV. DOKUMENTO ĮSIGALIOJIMAS

 7. Šis dokumentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. Mokiniai privalo būti pasirašytinai supažindinti su mokyklos vidaus elgesio taisyklėmis, kurios yra privalomos visiems mokyklos mokiniams.

Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

2% parama mokyklai

2% Paramos sąskaitos numeris LT924010051001976182 Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190003851 Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Fabijoniškių mokykla Buveinės adresas P. Žadeikos g. 2, LT-06318, Vilnius Banko pavadinimas DNB

Partneriai/Reklama